L’objectiu del Govern de la Generalitat

Publicado: enero 31, 2013 en Uncategorized
             
                         
Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya. Durant els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació dels ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia afrontem els catalans.
Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espanya i d’Europa, està immersa en la pitjor crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre anys a Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400 catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha passat del 8,95%  el 2008 al 22,56%. I un segment de població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves que, amb un 49,01% d’atur  veuen llastrat el seu futur, sovint, després d’anys de preparació i esforços.
Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més que discutible gestió dels governs de la Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es tradueix en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d’altra banda venen imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària. De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment Catalunya podrà complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.
En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012, segons el Banc d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB català.
Dades com aquestes demostren l’evident deteriorament de l’economia de Catalunya, una situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la inversió privada, així com pel tancament d’empreses. Catalunya, en els últims divuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000 autònoms.
A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té l’increment de l’atur, les polítiques de despesa incontrolada han acabat de posar en risc els serveis públics. Garantir l’estabilitat pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat del benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya podem treballar per una millora del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels serveis públics.
Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les comunitats autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser una prioritat aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència financera de la Generalitat per atendre a les seves competències, així com respectar el principi d’ordinalitat, garantint el principi de solidaritat, entès aquest com a finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de competir de l’economia catalana.
Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d’anar destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per garantir els drets bàsics dels ciutadans i posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d’ocupació.
L’economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes, i sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d’aquesta X Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació i recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nostres fronteres. Els catalans necessitem que el Govern posi definitivament les bases per a la recuperació econòmica del nostre país.
Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No és moment d’inventar vies d’escapament cap a una suposada independència quan el que es necessita és treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.
Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de contribuir a sortir de la crisi. Les institucions catalanes tenim competències sobre matèries en les que podem treballar per incidir en la reducció l’atur i en la generació d’activitat econòmica i ocupació. Només cal determinació per fer-ho i coratge per emprendre el conjunt de reformes que Catalunya necessita.
1.      L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura ha de ser la sortida de la crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació a Catalunya.
Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Municipals d’aquest Ajuntament es comprometen a traslladar al Parlament de Catalunya aquesta declaració amb la proposta de la celebració d’un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals, hi podrien haver els següents:
        Una nova política industrial: Catalunya necessita dissenyar una nova política industrial, transversal, basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra industria i per això caldrà superar els actuals obstacles en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la industria catalana a Europa i el món.
        Una nova política de formació dels treballadors: aprofundir en el nou model de formació professional dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràctica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i competitiu.
        Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar noves fórmules de finançament basades en noves modalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat alternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, els “business angel”, el “crowdfunding”, etc. Sense oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que l’escenari pressupostari ho permeti.
        Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors necessiten que les administracions remoguin els obstacles burocràtics per a la implantació de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupament amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.
        La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de materialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic servei d’intermediació entre els operadors del mercat laboral.
        La racionalització i simplificació de l’Administració: la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos que no incideixen en la qualitat del servei, comporta que revisem l’organització de les nostres administracions públiques.
2.      És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit, l’Ajuntament de […] insta el Govern de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, que representi un model propi, amb capacitat normativa, dins del règim comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria basar en:
       L’increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d’impostos estatals.
       L’establiment de fórmules de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits.
       Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanismes d’anivellament.
       Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l’economia catalana.
Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a sufragar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment del creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com al compliment de les legislació catalana en matèria de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.
D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre l’administració autonòmica i les corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d’una part substancials d’una part d’aquests nous recursos.
31de Gener del 2013
Humbert Palafoll

Portaveu del Grup Municipal del PP CATALÀ a Sant Vicenç dels Horts

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s