Mocio per que les persones que han estat enganyats amb les participacions preferents recuperin els seus diners, que és el que es mereixen.

Publicado: junio 8, 2012 en Uncategorized

      
      Les participacions preferents és un valor financer complex i de risc elevat; no té dret a vot; té caràcter de perpetuïtat; té una rendibilitat no garantida, és a dir, si ha beneficis hi ha rendibilitat i si no hi ha, no es cobra res. Malgrat que es diuen “preferents” la única preferència real i efectiva és que en cas de fallida cobrarien abans dels accionistes. Respecte als diners dipositats inicialment per recuperar-los caldrà vendre la participació i, és molt possible, que en unes condicions molt diferents respecte a la primera compra.
·     Milers de ciutadans esta vivint una situació clarament injusta, un drama social, que ha estat provocada per aquelles entitats financeres que van comercialitzar uns productes financers, en el millor dels casos, a persones que no tenien un perfil per contractar aquest producte financer i, en gran part dels casos, a persones que no van rebre la informació necessària per avaluar el que estaven contractant i les conseqüències que es podien produir.
·     Les organitzacions de consumidors i usuaris de banca calculen que a Catalunya hi podria haver unes 300.000 persones afectades i 1.000.000 a tota Espanya.
·     Molts d’aquests ciutadans es van adonar que tenien un problema quan van necessitar els diners al llarg del temps. Es van donar compte, quan van anar a buscar els seus diners al banc, que els seus estalvis havien perdut entre un 20 i un 30 per cent i, en alguns casos, fins i tot en un 60%.
·     El primer responsable d’aquesta situació són aquelles entitats financeres que van comercialitzar aquests productes financers en les condicions que ho van fer. Per això, apel·lem a la responsabilitat social d’aquestes entitats financeres perquè donin una solució als seus clients, que van dipositar els seus estalvis i que van confiar amb ells.
·     El segon responsable són aquelles organismes (Banc d’Espanya i Comissió Nacional de Mercats de Valors) que tenien la missió de controlar i supervisar la contractació d’aquests productes financers i la realitat ens demostra que no ho van fer.
Hem de recordar que la comercialització d’aquests productes es va dur a terme entre els anys 2006 i 2010. Si s’hagués actuat en aquell moment, la intervenció hagués estat molt més efectiva i es podria haver evitat moltes de les situacions que ara lamentem. Era més fàcil actuar abans de subscriure el contracte que no pas ara que els contractes ja estan signats i desplegats els seus efectes.
·     El tercer responsable és l’autoritat de consum a Catalunya, és a dir, la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de Consum. Era exigible una actitud més proactiva en defensa dels consumidors catalans quan es comercialitzaven aquests productes, és a dir, entre els anys 2006 i 2010 (etapa del Govern tripartit de la Generalitat).
·    Al PP Català de Sant Vicenç dels Horts volem treballar per tots els afectats de forma directa, i trobar solucions legals, des de la responsabilitat, donant suport en tot allò que siguin mesures legals i que garanteixin els seus drets, que realment contribueixin a la finalitat que tots ens uneix: solicitem que aquests senyors que han estat enganyats recuperin els seus diners, que és el que es mereixen.
Com annex s’adjunta la Moció 99/IX del Parlament de Catalunya sobre la defensa dels drets dels inversions individuals afectats per la comercialització irregular de participacions preferents
a) Manifesta la seva reprovació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per l’omissió dels seus deures de supervisió, control i regulació de la comercialització de les participacions preferents a inversors individuals.
b) Manifesta la seva reprovació a l’actuació de les entitats financeres que han comercialitzat productes com les participacions preferents a inversors individuals que tenien un perfil que no es corresponia amb el perfil de client susceptible de contractar aquest tipus de producte financer.

c) Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè coordini amb la CNMV la revisió general dels tests de conveniència, amb la finalitat de verificar que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc, s’ajusti al perfil de risc del contractant, i perquè, en els casos en què el producte no fos adequat al perfil de coneixements sobre productes financers del contractant o no s’adeqüés als riscos que manifestava estar disposat a assumir, prengui les mesures correctives pertinents. L’esmentada revisió dels tests, per a garantir l’objectivitat dels resultats, hauria d’ésser portada a terme o supervisada per un organisme independent.
d) Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè insti la CNMV a complir en el futur amb majors garanties les funcions que li atribueix la legislació en matèria de comercialització de productes financers a inversors individuals i perquè posi en pràctica totes les mesures necessàries perquè les entitats financeres puguin aplicar amb major rigor les normes de conducta que estableix el títol VII de la Llei 47/2007, del 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors.
e) Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè insti el Banc d’Espanya a promoure les accions necessàries perquè es faci efectiva la devolució del capital inicial a les persones que van subscriure participacions preferents en plena vigència de la normativa europea MiFID (directiva relativa als mercats d’instruments financers) i que han presentat un perfil inversor de desconeixement dels productes financers i de baixa tolerància al risc.
f) Insta el Govern de la Generalitat a coordinar amb l’Agència Catalana del Consum la verificació del compliment, per les entitats comercialitzadores d’aquests productes, de la normativa de consum i de totes les mesures de protecció al consumidor recollides en el Codi de consum de Catalunya, especialment les mesures referides a la protecció de persones grans, qualificades com un «col·lectiu especialment protegit» per l’article 121-3 del dit Codi.

g) Insta el Govern de la Generalitat i l’Agència Catalana del Consum a actuar com a mediadores amb les entitats financeres catalanes, amb l’objectiu d’assegurar un compromís de liquiditat per part d’aquestes entitats per a cobrir les necessitats financeres immediates, tant objectives com subjectives, dels consumidors que han contractat participacions preferents, i sol·licitar als consells d’administració i assemblees generals de les entitats financeres catalanes el reemborsament immediat del 100% del capital invertit en participacions preferents als consumidors amb un perfil de risc conservador (segons l’experiència inversora prèvia, cultura financera i formació) que buscaven una inversió a termini fix amb capital garantit i que ja hagin sol·licitat el reemborsament (venda al 100% en el mercat secundari) o les necessitats dels quals no hagin estat satisfetes amb qualsevol oferta de bescanvi per altres productes d’iguals o similars característiques de risc oferts per les entitats, i a intercedir a més davant els òrgans esmentats per procurar una sortida adequada per a la resta d’afectats que impliqui productes garantits més líquids i amb un termini de venciment més baix que el que els correspongui.
h) Insta el Govern de la Generalitat a obrir expedient a totes les entitats financeres catalanes que han comercialitzat participacions preferents a inversos individuals i, si s’escau, a sancionar aquestes entitats financeres catalanes, en cas de vulneració de la legislació europea, estatal i autonòmica que estableix els requisits legals per a la comercialització de les participacions preferents, i insta l’Agència Catalana del Consum, a aquest efecte, a incoar expedients sancionadors a les entitats financeres denunciades.
i) Insta el Govern de la Generalitat a elaborar i fer públic un cens autonòmic d’inversors individuals catalans afectats com a consumidors per la comercialització de participacions preferents.
j) Insta el Govern de la Generalitat a prestar a totes les associacions de consumidors que defensen els drets dels usuaris de les entitats financeres suport i col·laboració en les actuacions d’informació i orientació als afectats i de denúncia de les irregularitats comeses en les relacions de consum en la fase de contractació i comercialització de productes com les participacions preferents.
k) Insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició de les persones afectades per la comercialització de participacions preferents els serveis de l’Agència Catalana de Consum, en col·laboració amb les entitats de defensa dels consumidors i usuaris de banca, per tal que puguin rebre la informació, l’orientació i l’assessorament necessaris.
l) Insta el Govern de la Generalitat a informar tots els grups parlamentaris del compliment de totes les mesures que impulsa aquesta moció.
Humbert Palafoll
Portaveu PP Català a Sant Vicenç dels Horts
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s