MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Publicado: diciembre 1, 2011 en Uncategorized

Atès que la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, en el seu Títol VIII i en els seus articles 137 i 140, reconeix i garantitza l’autonomia dels municipis, principi constitucional que es desenvolupa en la Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en el seu article 4rt. Determina que als municipis, dintre de l’esfera de les seves competències, els corresponen en tot cas, entre d’altres, la potestat reglamentaria i d’autorganització.

Atès que aquestes potestats, és a dir, la potestat de dictar normes i de regular la seva pròpia organització, resta recollida expressament als articles 5, 20.2, 49 i 69 de l’anomenada llei i que dintre d’aquestes potestats destaca la possibilitat que dona la llei, de que cada Corporació Local aprovi el Reglament Orgànic relatiu al seu Règim Organitzatiu i de Funcionament dels seus òrgans, adequat a les característiques pròpies de cada Corporació, tenint en compte els preceptes legals recollits a la Ley de Bases i els que amb caràcter de bàsics es contemplen al Text Refós de disposicions en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, així com la Llei 8/1987 de 15 d’abril, als termes dels articles 5.a i 20.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Atès que l’administració municipal és la més propera al ciutadà i amb la que aquest té més relacions, i per això, ha de tenir una especial cura en que aquestes relacions amb les persones que s’hi dirigeixin siguin la millor possible.
Atès que ningú dubte que poc a poc s’ha anat millorant en aquest aspecte i així, és pot afirmar que les administracions en general i la municipal en particular, han vetllat perquè el tracte dispensat als particulars sigui molt millor, mitjançant diverses mesures i tenint un personal, en la majoria dels casos respectuós, amable i sol·lícit.

Atès que tot i les millores efectuades, encara són moltes les veus que s’aixequen reclamant tant un més gran respecte de les administracions envers les persones, com una més gran rapidesa i eficàcia en la resolució dels assumptes, tot queixant-se de la lentitud en la resolució dels afers per part de l’administració i també del que entenen com a abús del silenci administratiu.

Atès que la creació d’una figura independent i objectiva que vetllés pels ciutadans en el seu tracte amb l’administració suposaria un nou i important pas endavant en la línia de millorar el servei que aquesta administració dóna.
Atès que aquesta figura, que es podria anomenar Defensor del Vicenti, ha de tenir dues característiques bàsiques (facilitat d’accés dels administrats per a demanar la seva actuació i obtenció de col·laboració d’autoritats i personal de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva tasca d’investigació de les queixes rebudes), perquè tothom qui cregui lesionats els seus drets, per escrit i sense cap mena de requisit formal, pugui obtenir del Defensor la immediata investigació de la seva queixa, que a més podria ser una bona manera d’evitar que torni a succeir el mateix al reclamant o a una tercera persona, doncs les recomanacions i advertiments del Defensor hauran de ser presos en consideració per les autoritats i personal al servei de l’administració.
Atès que la creació d’aquesta figura aniria en interès dels Vicentins, vista la experiència d’altres Ajuntaments com ara Figueres, Lleida, Mataró, Palafrugell i Sant Boi de Llobregat, en relació a aquesta figura.

Es per això que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya  a Sant Vicenç dels Horts proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS.

PRIMER.- Crear una Comissió, en el si de la Junta de Portaveus, que en el termini màxim de tres mesos presenti a Ple de l’Ajuntament una proposta de creació de la figura dels Defensor de Sant Vicenç tant a nivell dels estatuts que han de regir aquesta nova figura com de la persona que ocuparà aquest nou càrrec per primera vegada.

SEGON.- Que una vegada redactada i aprovada la proposta conjunta pel Ple s’afegeixi al Reglament Orgànic Municipal o, si es troba més adient, s’elabori una Ordenança específica.

Humbert Palafoll

PPC Sant Vicenç Vicenç dels Horts

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s